Tử Sĩ

     M
áu làm nốt nhạc bản trường ca
        Bất tử khí hùng Tổ Quốc ta
        Bảy bốn anh linh hồn túy Việt
        Nghìn năm văn hiến nước non nhà
        Biển Đông bạc sóng dìm thây giặc
        Lịch sử ngời trang quét bọn tà
        Vọng mãi thề xưa lời quyết tử
        Gìn sau sông núi vững sơn hà

                  Lý Đức Quỳnh
                     19/1/2018