Viết Giữa Hư Không 2.

Pháp Môn Của Mấy. Những Dòng Trầm Sinh

Hạ Quốc Huy


Pháp môn viết lụa thiên y
Phơi trên vun ngực thầm thì thịt da

Tay son còn bắt phù hoa
Xa thân áo mộc,
vướng tà lao xao

Về đi cô gái má đào
Áo thô vải mặc. Nhẹ vào thiền trang

Về đi .
Chàng chúc bình an
Khỏa thân suối ngọc. Ngâm ngàn thác trong

Về đi
rũ bụi bên đường
Đốt trang hệ lụy. Bỏ dòng trầm sinh

Hỏi em.
Đời đứng làm thinh
Hỏi người.
Người đã chôn tình dưới hoa

Pháp môn viết lụa thiên y
Phơi trên vun ngực thầm thì thịt da

Tay son còn bắt phù hoa
Xa thân áo mộc,
vướng tà lao xao

Về đi cô gái má đào
Áo thô vải mặc. Nhẹ vào thiền trang

Về đi .
Chàng chúc bình an
Khỏa thân suối ngọc. Ngâm ngàn thác trong

Về đi
rũ bụi bên đường
Đốt trang hệ lụy. Bỏ dòng trầm sinh

Hỏi em.
Đời đứng làm thinh
Hỏi người.
Người đã chôn tình dưới hoa

Pháp môn viết lụa thiên y
Phơi trên vun ngực thầm thì thịt da

Tay son còn bắt phù hoa
Xa thân áo mộc,
vướng tà lao xao

Về đi cô gái má đào
Áo thô vải mặc. Nhẹ vào thiền trang

Về đi .
Chàng chúc bình an
Khỏa thân suối ngọc. Ngâm ngàn thác trong

Về đi
rũ bụi bên đường
Đốt trang hệ lụy. Bỏ dòng trầm sinh

Hỏi em.
Đời đứng làm thinh
Hỏi người.
Người đã chôn tình dưới hoa

Hạ Quốc Huy