Sài Môn Quy Ẩn *
(Kính tặng chị  Huệ Thu)

Lánh đời quy ẩn cửa Sài môn.
Bể ái đầy vơi mặc sóng dồn.
Thế sự ngoài kia thây kẻ dại.
Nhân tình bên  đó kệ người khôn.
Trăng hoa bỡn cợt tâm không động.
Ong bướm bông lơn dạ chẳng chồn.
Thử hỏi tương tri đời được mấy.
Ai nào thấu cảm nỗi hàn ôn.


Huy Vụ
15.09.17

* Sài: Gỗ,củi. Môn: Cửa 
(cửa gỗ, ý nói cửa nhà nghèo)