Chán mình


Chán tất đâm ra chán cả mình
Đoạn đời còn lại nghĩ mà kinh
Ra ngoài thi thố đâu còn sức
Rúc xó yêu đương đã cạn tình
Hay ít thành ra nhiều kẻ ghét
Dở nhiều nên nỗi lắm người khinh 
Cũng may các cụ không còn biết
Có một thằng con đã trót sinh

                    Mai Phương