Jun 13, 2024

Hình ảnh & Âm nhạc

hình ảnh Thương Phế Binh VNCH
Cập nhật: 11:29:14 PM, Mar 21, 2015 * Số lần xem: 3227

Hết chiến tranh không hết nỗi buồn

Nhìn người Lính bại nghĩ mà thương!

Ai bày chi cuộc binh đao nhỉ

Đã thỏa lòng chưa?  Những đoạn trường!


huệthu
 Nhìn những hình ảnh nầy chúng ta không khỏi bồi-hồi xúc-động

Từ đó mới thấy hết được sự hy-sinh vô bờ bến của chiến sĩ các cấp QLVNCH. Họ hy-sinh mạng sống và một phần thân thể để bảo-vệ cho bằng được mảnh đất tự do và luôn giữ vững cuộc sống an lành hạnh phúc cho đồng bào sống tại Miền Nam VNCH. -


Nhìn những hình ảnh nầy chúng ta không khỏi bồi-hồi xúc-động.


 


 


 

 


 

 

 

 


 

 


 
 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 Posted by Lực Lượng Đặc Biệt và Nha Kỹ Thuật Việt Nam Cộng Hòa at 7:54 PM0 comments