Jul 12, 2024

Hình ảnh & Âm nhạc

Thiền minh họa - Phần 2
Cập nhật: 11:17:45 PM, Mar 21, 2015 * Số lần xem: 1487

 


 


http://dungdd113.blogspot.com/2012/04/thien-minh-hoa-phan-2.htmlThứ tự giữa sống và chết:

  


 


 


CAM ĐOAN IM LẶNG: 


MỌI SỰ LÀ HƯ VÔ: 


PHẬT TẠI GIA: 


CHỈ MẶT TRĂNG: 


NGƯỜI HỌC SINH LẠC: 


TÊN CƯỚP GIÁC NGỘ: 


KHÔNG THỂ NÓI RA: 


SỰ IM LẶNG VÀ CON VẸT: 


THIỀN TRONG LY: 


KHÔNG LƯU TÂM TƯỚC VỊ: 


HỮU NGÃ VÀ VÔ NGÃ:
 


LỘNG NGÔN: 


ÂM THANH TRỐNG RỖNG: