Mar 27, 2023

Diễn đàn » Chủ Ðề Tự Chọn


Bạn có thể tự chọn chủ đề

Để cho dễ tỉm bài thơ của cùng một tên tác giả :Muốn trang thơ liên tục tiếp nối nhau theo trang Bài thơ với cùng một tác giả thì xin bấm vào:

Trả Lời Chủ Đề Này
thì trang thơ của bạn sẽ tiếp theo liên tục cùng tên tác giả, nếu bạn bấm qua chủ Đề mới thì sau sẽ khó tìm lại bài thơ trong danh mục Tên của bạn

Có nhiều vị email hỏi tôi tại sao các bài thơ đã post từ trước nay không tìm ra từ tên tác giả...

Các bạn bấm vào trả lời chủ đề này thì sau này dễ tìm bài thơ của bạn trong mục tên tác giả ...Saimonchunhan@gmail.com


Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

++ Khương Đặc Lập ++

Cố Hương gởi lúc 09:54:26 PM, Mar 27, 2023

++ Mã Trí Viễn ++

Cố Hương gởi lúc 04:48:41 PM, Mar 27, 2023, được trả lời 2 lần, lần cuối vào lúc 08:42:47 PM, Mar 27, 2023

++ Ngô Lịch ++

Cố Hương gởi lúc 03:34:23 PM, Mar 27, 2023

++ Bành Tôn Duật ++

Cố Hương gởi lúc 06:41:54 AM, Mar 27, 2023, được trả lời 11 lần, lần cuối vào lúc 02:40:29 PM, Mar 27, 2023

++ Trần Cung Doãn ++

Cố Hương gởi lúc 06:51:44 AM, Mar 27, 2023, được trả lời 10 lần, lần cuối vào lúc 02:24:24 PM, Mar 27, 2023

++ Ngô Ỷ ++

Cố Hương gởi lúc 09:30:54 PM, Mar 26, 2023, được trả lời 6 lần, lần cuối vào lúc 07:08:02 AM, Mar 27, 2023

++ Thôi Thực ++

Cố Hương gởi lúc 11:41:09 PM, Mar 26, 2023, được trả lời 3 lần, lần cuối vào lúc 06:39:01 AM, Mar 27, 2023

++ Trần Tử Long ++

Cố Hương gởi lúc 12:14:17 AM, Oct 17, 2022, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 04:39:24 PM, Mar 23, 2023

Bồ Tùng Linh

Cố Hương gởi lúc 09:05:34 AM, Jan 03, 2022, được trả lời 25 lần, lần cuối vào lúc 11:01:06 PM, Mar 22, 2023

++ Vương Thận Trung ++

Cố Hương gởi lúc 10:23:18 AM, Oct 09, 2022, được trả lời 10 lần, lần cuối vào lúc 11:22:42 AM, Mar 22, 2023

++ Tình ca của Đạt Lai Lạt Ma thứ sáu ++

Cố Hương gởi lúc 04:17:49 PM, Jan 26, 2023, được trả lời 19 lần, lần cuối vào lúc 08:36:34 AM, Mar 22, 2023

++ Diêu Ỷ Vân ++

Cố Hương gởi lúc 09:52:06 AM, Dec 15, 2022, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 12:22:54 PM, Mar 21, 2023

++ Lưu Tung ++

Cố Hương gởi lúc 11:43:28 PM, Oct 11, 2022, được trả lời 10 lần, lần cuối vào lúc 08:21:24 AM, Mar 21, 2023

++ Đặng Đình Trinh ++

Cố Hương gởi lúc 05:33:24 PM, Oct 20, 2022, được trả lời 6 lần, lần cuối vào lúc 02:29:44 PM, Mar 19, 2023

++ Mặc Kỳ Vịnh ++

Cố Hương gởi lúc 11:21:58 AM, Nov 03, 2022, được trả lời 5 lần, lần cuối vào lúc 01:28:00 PM, Mar 19, 2023

++ Tống Vô ++

Cố Hương gởi lúc 11:32:10 AM, Nov 08, 2022, được trả lời 7 lần, lần cuối vào lúc 06:34:54 PM, Mar 15, 2023

++ Trần Duy Tung ++

Cố Hương gởi lúc 09:47:25 AM, Aug 24, 2022, được trả lời 13 lần, lần cuối vào lúc 02:42:53 PM, Mar 15, 2023

++ Đường Quế Phương ++

Cố Hương gởi lúc 08:57:47 AM, Oct 12, 2022, được trả lời 8 lần, lần cuối vào lúc 12:41:50 PM, Mar 14, 2023

++ Uông Nguyên Lượng ++

Cố Hương gởi lúc 01:21:22 PM, Oct 23, 2022, được trả lời 5 lần, lần cuối vào lúc 09:42:45 AM, Mar 14, 2023

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung gởi lúc 04:30:56 AM, Mar 13, 2023

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung gởi lúc 04:19:27 AM, Mar 13, 2023, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 04:21:41 AM, Mar 13, 2023

Chút tình rào đón

LAN TIM gởi lúc 06:50:26 AM, Feb 14, 2023

Một Thoáng

LAN TIM gởi lúc 06:36:22 PM, May 31, 2020, được trả lời 1 lần, lần cuối vào lúc 06:45:21 PM, Feb 12, 2023

Tuổi năm mươi

LAN TIM gởi lúc 08:04:08 PM, Jan 09, 2023

Ca Dao Sáng Tác

Bounthanh Sirimoungkhoune gởi lúc 08:53:35 PM, Aug 03, 2019, được trả lời 127 lần, lần cuối vào lúc 11:17:27 AM, May 29, 2022