Nov 30, 2023

Phú

Tự Trào Phú - Kha Tiệm Ly - Mar 27, 2023
Cư Trần Lạc Đạo (nguyên văn) - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Sep 09, 2022
Sắc Tài Thán Phú - Kha Tiệm Ly - Sep 09, 2022
Văn Điếu Tiễn Biệt Các Oan Linh Covichi - Nguyên Thường - Dec 02, 2021
Biển Đông Xung Thiên Nộ Khí - Nguyễn Minh Thanh - Jan 13, 2021
Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu - Nov 22, 2020
Văn Tế Đại Thi Hào Nguyễn Du - Kha Tiệm Ly - Jul 01, 2020
1. Văn Tế Bác / Người Lính Già - Nguyễn Công Luận - May 14, 2020
Tết Ngẫm Lại Mình - Sài Môn Chủ Nhân - Dec 31, 2018
Văn Tế Tử Sĩ Gạc Ma - Kha Tiệm Ly - Mar 19, 2018
Văn Tế Nạn Nhân Bị Thảm Sát TẾT MẬU THÂN 1968 - Huy Phương - Mar 06, 2018
Hịch Tướng Sĩ Thế kỷ 21... - Thiên Thanh - Feb 11, 2018
Văn Điếu Tham Quan - Kha Tiệm Ly - Jan 26, 2018
Há Ngồi Im Câm Lặng? - Nguyên Thạch - Oct 08, 2017
Lòi Di Chúc Của Tiền Nhân - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Oct 05, 2017
Vọng Cố Hương Phú - Thái Quốc Mưu - Aug 13, 2017
Trường Sa Tâm Thư Phú - Kha Tiệm Ly - Jul 17, 2017
Ly Hương Phú - Nguyễn Vô Cùng - May 02, 2017
Hoàng Sa Tiếu Ngạo Phú - Kha Tiệm Ly - Apr 25, 2017
Văn tế Hai Bà Trưng - Mar 14, 2016
Văn Tế 74 Tử Sĩ Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa Ngày 17 - 19 01 1074 - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba - Jan 19, 2016
Trong Cuộc Sống Nầy - Trúc Thanh Tâm - Jul 20, 2015
HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ - Kha Tiệm Ly - Mar 24, 2015
Văn Tế Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Feb 24, 2015
Lòng Thơ Sôi Sục - Tần Lĩnh - Feb 21, 2015