Cảm Tác Về Lại Côn Sơn Sau Cơn Ly Loạn
(Ức Trai thi tập
憶齋詩集)

 

Nguyên tác Đường thi: NGUYỄN TRÃI tiên sinh (1380–1442)
Chuyển thể thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
****************************

 


Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác
亂後到崑山感作

一別家鄕十載年
Nhất biệt gia hương thập tải niên
歸來松菊半消然
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên
林泉有約那堪負
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ
塵土低頭只自憐
Trần thổ đê đầu chỉ tự lien

 

Mười năm một chuyến ly hương
Cúc tùng mang nửa sầu vương với mình
Suối rừng nguyện chẳng vong tình
Còn trong bụi đất nặng tình luyến thương

 

鄕里裁過如梦到
Hương lý tài qua như mộng đáo
干戈未熄幸身全
Can qua vị tức hạnh thân tuyền
何時結屋雲風下
Hà thời kết ốc vân phong hạ
汲瀾烹茶枕石眠
Cấp giản phanh trà chẩm thạch mien

 

Xóm làng như hết đêm trường
Chuyện binh lửa chỉ là thường với ta
Bao giờ đầu gió dựng nhà
Trà đun nước suối đá mà gối sương?

 

MINH SƠN LÊ 26.7.17