Nov 20, 2019

Diễn đàn » Tranh Kieu


 


 








 





 

Tranh: Chị em Thúy Kiều - Thúy Vân gặp Kim Trọng 



 



 



 



 



 



 



 



[url=http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/13/18/18/26939/default.aspx 

]http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/13/18/18/26939/default.aspx 

[/url] 





 



 

Thúy Kiều ngậm ngùi trao gửi tình duyên của mình cho em gái Thúy Vân 



 

Thúy Kiều ngồi buồn trông cảnh biển chiều hôm 



 

Thúy Kiều chịu cảnh đòn roi của Tú Bà và lũ lâu la 








 

Vui lòng login đăng bài trong diễn đàn. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Chưa có bài nào.